Радехівська районна рада
Радехівський район, Львівська область

Радехівщину з робочим візитом відвідала заступник Міністра юстиції України Іванна Смачило

Переглядів: 270

У залі засідань районної ради зас­тупник Міністра юстиції та на­чальник Головного територіального управління юстиції у Львівській об­ласті Тарас Грень провели робочу зустріч з представниками органів місцевого самоврядування, пра­ців­никами нотаріату, реєстраційної служ­би, юристами та іншими поса­довими особами органів державної влади, за участю першого заступника голови Радехівської райдержад­мініст­рації Ігоря Мельника та голови Раде­хінської районної ради Марії Климочко.

Важливою темою для спільного об­говорення став законопроект №9140 "Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо ство­рення передумов для захисту еко­номічних та спадкових прав гро­мадян в сільській місцевості". Зав­дяки цьому законопроекту Мініс­терство юстиції намагається створити чіткий механізм покращення нота­ріального обслуго­вування жителів сіль­ської місцевості шляхом за­про­вадження нових додат­кових працівників - упов­новажених осіб Міністерства юстиції України, які б надавали нотаріальні послуги населенню на місцях, де на сьогод­нішній день відсутні державні но­таріуси.

Іванна Смачило стверджує: "Від­сутність в Україні достатньої кіль­кості кваліфікованих кадрів для на­дання фахових консультацій з питань нотаріату та, власне, вчинен­ня но­таріальних дій щодо оформ­лення спад­щини, насамперед у віддалених сільських місцевостях, є однією з го­лов­них проб­лем, з якими щоденно сти­кається чима­ло громадян, які поз­бавлені можливості отримувати еле­ментарні реєстраційні послуги за місцем проживання. Масш­таби цієї проблеми досить серйозні. Статис­тика свідчить, що з 1160 посад дер­жавних нотаріусів, до яких зде­біль­шого і звертаються сільські жителі, через те, що їхні послуги дешевші, ніж у приватних нотаріусів, вільними є понад 300. У 122 районах відсутні дер­жавні нотаріуси, а в 55 районах взагалі немає жодного нотаріуса. Фак­тично, доступу до нотаріальних пос­луг, які га­рантовані державою, не мають чверть жителів України.

Проблема полягає в тому, що хо­ча Міністерство юстиції й відпо­відальне за роботу нотаріату в нашій країні, все ж таки нотаріуси є неза­лежними самозайнятими особами і ми не можемо примусити того чи іншого нотаріуса йти працювати в державну нотаріальну контору, а не відкривати свою власну - приватну. Тим більше ми не маємо права зму­шувати приват­них нотаріусів їхати у села й надавати там свої послуги. Однак і залишати ситуацію в ниніш­ньому стані не може­мо. Адже це ненормально, коли в країні, яка бачить себе частиною Європейсь­кого Сою­зу, громадяни не можуть от­ри­мати послуги, гарантовані дер­жавою. Саме тому на шляху до ви­рі­шення цього пи­тання Міністерство Юстиції пе­редбачає запровадження інституту упов­новажених осіб Мін'юсту, які будуть відібрані серед державних служ­бовців органів юстиції, які нині пра­цюють у цій системі, і так само, як і інші працівники нотаріату, нес­ти­муть відповідальність за свою роботу".

"Нові фахівці працюватимуть у віддалених селах, де немає нотаріусів, та надаватимуть громадянам такі послуги як оформлення права спад­щини і дарування, видача свідоцтв про народження і смерть, засвід­чен­ня копій та інше, що дасть мож­ли­вість забез­печити якісними, зруч­ни­­ми, а головне - доступними пос­лу­гами у сфері нота­ріату жителів сільської місцевості", -наголосив начальник Головного тери­торіального управ­ління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

Також заступник міністра юстиції відзначила, що сьогодні даний зако­нопроект обговорюється широ­ким колом осіб - висококва­ліфікова­ними спеціалістами у галузі права, поса­дов­­­цями та громадськістю. Зокрема, вона акцентувала, що велика кількість працівників нотаріату України не схвалює законопроект №9140 та вва­жає недоцільним його прийняття, стверд­­жуючи, що це ставить під сум­нів компетенцію нових уповно­ва­жених осіб органу юстиції і якість надання ни­ми послуг, порушує низку доку­мен­тів міжнародного права, по­роджує нові конкурентні умови праці та інше…

Подискутувати на дану тему також мали можливість і присутні у залі. Ко­ментуючи законопроект, вислов­лю­­валися юристи, приватні нотаріуси, представники органів місцевого са­моврядування. Аналізуючи ситуацію з надання нотаріальних послуг у ра­йоні, більшість виступаючих пропо­нували - забезпечити хороші умови праці, заробітну плату державному нотаріусу Радехівської нотаріальної контори, який би у подальшому пра­цював щоденно (а не у визначені дні місяця, як зараз), саме це значно по­кра­щило б якість надання нотаріа­льних послуг, особливо жителів насе­лених пунктів району.

Остаточно доля ініційованого Мін'юстом та зереєстрованого парла­ментом законопроекту №9140 "Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сіль­ській місцевості" - невідома. Чи буде прийнятий, та чи набере законної сили - надалі вирішуватимуть народні депутати.

« повернутися до списку новин