Радехівська районна рада

Перелік питань для перевірки знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Закон України  «Про  освіту»:

1.Що належить до невід’ємних складників  системи освіти?

2. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

 

3. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

 

4. Хто здійснює управління закладом освіти?

 

5.  Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?  

6.  Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

7. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та /або індивідуального навчального плану?

8.  Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

 9.  Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

10. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

11. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника? 

12. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

13. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

14. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?

15. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

16. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

17. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?

18. Що означає «якість освіти»?

19. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

20. Хто здійснює  державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

Закон України  «Про повну загальну середню освіту»:

1.    Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?      

2.    Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні  в закладі охорони здоров’я?

3.   Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

4.  Що належить до установчих документів  закладу загальної середньої освіти?

5.   В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

6.  Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

7.  Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

8.  Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

9. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

10. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

11. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

12. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

13. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

14. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

15. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Як часто педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані підвищувати свою кваліфікацію?

 2. Як часто працівники дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти  зобов’язані підвищувати свою кваліфікацію?

 3. Які є форми підвищення кваліфікації?

 4. Які основні види підвищення кваліфікації ?

 5. Хто обирає форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації?

6. Хто може бути суб’єктом підвищення кваліфікації?

7. Яким має бути загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти?

 8. Яким має бути загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного   працівника закладу дошкільної освіти?

9. Хто затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік?

10. Які кошти є джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників?

 

Заступник голови                                                                 В. Кутенський