Радехівська районна рада
Радехівський район, Львівська область

Регламент районної ради

 

 

Радехівська районна рада

Львівської області

                                                         

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Радехівської районної ради

VІІ скликання

 

 

 

Затверджено

рішенням  І сесії Радехівської

районної ради від 10 грудня 2015 року

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Районна рада

 1. Радехівська районна рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальні громади Радехівського району та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями районної ради.

Стаття 2. Призначення регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготов­ки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, поря­док формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, поря­док формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України та інших ситуацій, не врегульованих чинним законодавством.

Стаття 3. Мова роботи ради

1.Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

 1. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави), не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, забезпечується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою - апаратом ради.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

 1. Засідання ради, її Президії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

 

 1. інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;
 2. конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, відомствам, підприємствам і організаціям;
 3. інформації, що становить державну таємницю.

 

 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4.Гласність роботи ради забезпечується:

 

1)доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

 1. можливістю обов’язкової трансляції у записі її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3)публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4)частині 7 цієї статті,) роботу ради;

 

 1. Представникам телебачення, радіо, засобів масової інформації надається можливість знайомитися з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі "закритого засідання".
 2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його можливості брати участь у роботі ради.
 3. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа. Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8. За кожним депутатом закріплюється постійне місце для праці в сесійному залі окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.  Ці місця не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету її діяльності.

На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попереджен­ня головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути виведено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

 1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Герб району та  хоругва (прапор) встановлюються у сесійному залі районної ради на постійно.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ  ТА ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

 

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата під час сесії  включає:

1) участь у пленарних засіданнях ради;

 1. участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;
 2. виконання доручень ради та її органів;

4)роботу у виборчому окрузі.

 

 1. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) - 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком ­ випадків виконання ним невідкладних доручень ради.

3.тавою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

 1. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про повідомлення виборців щодо ставлення депутата до виконання своїх обов'язків;

Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

 1. обирати і бути обраним до органів ради;
 2. пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

 1. вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5)затверджуються радою;

 1. порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

7)ідачам, співдоповідачам, з процедурних питань - головуючому на засіданні;контрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

8) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

 9)оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

 1. знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;
 2. мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

 

 1. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

 

Підрозділ 2. Депутатські  фракції ради

 Стаття 9. Добровільні об'єднання депутатів

1.цього регламенту, складу входить не менше двох депутатів ради.

 1. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до неї, його виходу чи виключення з неї визначаються відповідною депутатською  фракцією.
 2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської  фракції. До складу фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.
 3. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10 . Утворення депутатських фракцій

1. Депутатські фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити фракцію.

2. Рішення про утворення фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти її, оформляється протоколом, який підписують депутати  - засновники фракції.

Стаття 11. Реєстрація депутатських фракцій

1.З метою реєстрації депутатської фракції, уповноважена особа від фракції, подає в районну раду на ім’я голови ради письмове повідомлення про утворення депутатсфракції та прізвища осіб, уповноважених представляти цю фракцію. Дане повідомлення має бути підписане  персонально тими депутатами, які будуть входити у цю фракцію.

 1. Голова ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської фракції та оголошує її склад.
 2. З моменту оголошення депутатська фракція вважається зареєстрованою.

4.зміни в складі депутатських фракцій.

 1. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово  раду.
 2. У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що голова ради інформує депутатів на найближчому сесійному засіданні ради.
 3. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Президії, представництво в якій втрачається.

Стаття 12. Права депутатських фракцій

 1. Кожна депутатська фракція має право на представництво в Президії ради по одному представнику.
 2. Депутатські фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв'язку з утворенням нових фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю від загального складу ради.
 3. Депутатські фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної фракції.
 4. Депутатські фракції мають право на виступ свого представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
 5. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені територіальної громади.
 1. Депутати і депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення міжфракційних депутатських об'єднань, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
 2. Депутатські фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської фракції може бути проведено закрите засідання.

8.Керівництво депутатської фракції може в письмовій формі доручити вибудь-кому з членів відповідної депутатської фракції.

 1. Голова районної ради забезпечує зареєстровані депутатські фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.

10. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність.

Підрозділ 3. Президія районної ради та Погоджувальна рада.

Стаття 13. Утворення Президії районної ради

 1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради у складі ради  може бути створений  дорадчий орган – Президія районної ради.
 2. До складу Президії входять: голова районної ради, заступник голови, голови постійних комісій ради, керівники депутатських  фракцій.

3. У своїй діяльності Президія керується  відповідним Положенням про Президію.

Стаття 14. Погоджувальна рада районної ради.

 

        1.З метою врахування інтересів усіх політичних сил, які входять до складу районної ради та у зв’язку із її політичною структуризацією, у складі ради може бути створений  консультаційно-дорадчий орган – Погоджувальна рада.

        2.Погоджувальна рада утворюється на пленарному засіданні ради.

 1. До складу Погоджувальної ради входять: голова районної ради, заступник голови та керівники депутатських  фракцій (груп).

        4.Погоджувальна рада діє на підставі  Положення про Погоджувальну раду, яке затверджується на сесії районної ради.

 

Підрозділ 4. Постійні комісії ради

Стаття 15. Постійні комісії

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2.регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 16. Утворення постійних комісій

 1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів не пізніше як на другій сесії ради нового скликання на термін її повноважень. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.
 2. Персональний склад комісії визначається  за пропозиціями голови районної ради, депутатських фракцій, вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії та з врахуванням пропорційного представництва усіх фракцій.
 3. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
 4. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 5. Голови комісій обираються радою за пропозицією голови районної ради. Голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій голови щодо кандидатури на посаду голови постійної комісії, може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.

6.До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова районної ради і його заступник.

Стаття 17. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1)но від суб'єкту їх внесення;

 1. здійснюють загальний контроль за виконанням районного бюджету для чого це питання розглядається на засіданнях комісії;
 2. здійснюють контроль над відповідними комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 3. заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;
 4. аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 5. у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації  проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань, які мають найбільш важливе громадське значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 18. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

 1. створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;
 2. створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
 3. проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати представників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників  підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території району з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
 4. вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб усіх підрозділів райдержадміністрації під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 5. вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6)мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого пивитрат районного бюджету;

 1. підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших  рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо.
 2. виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 

2.комісії, чи особи, яка його заміняє. В запрошенні вказується дата, час, місце ли будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

 1. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.
 1. У разі неможливості запрошеної посадової особи прибути на засідання комісії з поважних причин, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе уповноважену особу для розгляду питання.
 2. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи, може взяти до відома інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену, або перенести засідання комісії на інший день.
 3. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади.

Стаття 19. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови районної ради або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.
 3. Апарат ради після отримання звернення голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4.половини депутатів від загального складу комісії.

 1. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
 2. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 3. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 20. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

 1. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація з питань, що належать до компетенції комісії, використовується для підготовки проектів документів ради.
 2. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 3. Запрошені та представники громадськості на слуханнях мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні у порядку, встановленому головою комісії.

Стаття 21. Порядок денний засідання комісії

 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій голови районної ради, голови райдержадміністрації, членів комісії.
 2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його заміняє оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного інші питання, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. більшість членів комісії.

Стаття 22. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5.Висновки комісії є обов'язковими до розгляду посадовими особами, діяльності яких вони безпосередньо стосуються.

 1. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються. Вони зобов'язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.

7.Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльсій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

 1. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності, заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 23. Протокол засідання комісії

1. секретар комісії.

2.В протоколі вказується:

 

 1. дата та місце проведення засідання комісії;
 2. список членів комісії, присутніх на засіданні;
 3. список запрошених на засідання комісії;
 4. перелік питань, що розглядались;
 5. стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
 6. результати голосувань по кожному з рішень;

 

 1. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів -  членів комісії, не згідних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.
 2. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше, як    впродовж  двох робочих днів після проведення засідання, подається секретарем комісії на підпис голові комісії.

5.токолу зберігається у справах районної ради, другий - у справах комісії.

Стаття 24. Спільне засідання комісій

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо у кожній із комісій.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх заміняють.
 1. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 2. Відповідальним за складання протоколу є комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8.що їх заміняють.

Стаття 25. Забезпечення роботи комісій

 1. Виконавчий апарат ради для проведення засідань забезпечує комісію необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
 2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для  вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.
 3. Комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.

Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 26. Тимчасова контрольна комісія ради

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови районної ради або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
 3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює, свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 27. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення третиною депутатів від загального складу ради.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:

1)назву комісії;

 1. завдання комісії;
 2. кількісний склад комісії;

4)обраного радою голову (співголів) комісії;

 1. персональний склад членів комісії;
 2. термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 3. додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
 4. обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдань;
 5. заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

 

 1. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів.
 2. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.З  цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
 3. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6.  На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється головою ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. В разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством, за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 28. Припинення діяльності тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

 1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає остаточне рішення за цими результатами або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і

                     закриття сесії

 

Стаття 29. Сесія ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія - форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій і Президії районної ради.

3.часно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект ухвали визназатвердженням посадових осіб.

Стаття 30. Скликання сесії ради

 1. Сесії, наступні після першої, скликаються головою районної ради відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, але не рідше одного разу на квартал з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради.
 2. При порушенні зазначених термінів скликання сесії або за дорученням голови районної ради сесію скликає, відкриває та веде заступник голови.
 3. При відмові чи неможливості скликання сесії головою районної ради сесія скликається:

 

 1.  з ініціативи заступника голови районної ради;

 з  ініціативи не менше як третини депутатів від загального складу ради;

 1.  з ініціативи голови адміністрації.

    4.У випадку, передбаченому п. 3) ч.2 цієї статті подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії та проектами необхідних рішень реєструється в районній раді. Виконавчий апарат ради зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

 1. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам через засоби масової інформації не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії.
 2. Інформація про місце, час проведення та про порядок денний сесії ради доводиться виконавчим апаратом ради до відома керівників депутатських фракцій, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 31. Відкриття та закриття сесії ради

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
 2. Відкриваючи сесію, головуючий інформує яка сесія (її номер), якого скликання та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4.були включені до порядку денного.

 1. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
 2. При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний гімн України.

        

 Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

      Стаття 32. Лічильна комісія

1.Лічильна комісія є робочим органом сесії районної ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів у залі при проведенні голосування і обирається процедурним рішенням у кількості трьох чоловік.

 1. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

3.Кожна депутатська фракція почергово має право представництва в лічильній комісії.

 

 

Стаття 33.Лічильна комісія для таємного голосування.

1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених цим Регламентом, на кожному пленарному  засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування і здійснення підрахунку голосів.

2.Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

3.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводиться гласно і відкрито.

4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого:

   4.1. поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної  державної адміністрації;

   4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

   4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

   4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

   4.5.депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 34. Секретаріат сесії та редакційна комісія

1.Секретаріат є робочим органом сесії і обирається з числа депутатів для ведення протоколу сесії районної ради.

2.Секретаріат обирається процедурним рішенням у кількості двох чоловік ( представників від різних політичних партій) за пропозицією із залу. Після закриття сесії районної ради члени секретаріату підписують готовий протокол сесії.

3.Редакційна комісія є робочим органом сесії ради, що створюється для   доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.

        4. Редакційна комісія обирається радою з числа депутатів      процедурним рішенням  за пропозицією головуючого. В роботі редакційної комісії беруть участь автори  проекту рішення.

        5. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного  робочого дня після пленарного засідання.

Стаття 35. Виконавчий апарат  ради

1. Для забезпечення підготовки сесій, роботи постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів районної ради, рада за пропозицією голови утворює виконавчий апарат ради, який:

а)    здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій, роботи Президії і комісій ради;

б)здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності депутатів;

в)    проводить реєстрацію депутатів;

г)    реєструє депутатські запити;

д)відповідає за друкування (розмноження) прийнятих рішень ради з примірника підписаного редакційною комісією;

є) веде діловодство ради;

є) виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

2.У своїй роботі працівники виконавчого апарату районної ради керуються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та індивідуальними посадовими інструкціями.

 

 

Підрозділ 3. Порядок денний сесії

Стаття 36. Формування проекту порядку денного сесії  ради

1.Проект порядку денного сесії, не пізніше як за два тижні до дати початку сесії, формує голова районної ради після погодження з Президією на основі:

     1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

 1. пропозицій депутатів ради;
 2. пропозицій постійних комісій ради;
 3. пропозицій, поданих громадами в порядку місцевих ініціатив;
 4. пропозицій голови райдержадміністрації та структурних підрозділів РДА.

2.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, підготовленим згідно з вимогами даного регламенту.

Стаття 37. Затвердження порядку денного

        1.Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання "Про порядок денний сесії ради" у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

б)    внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

в)    голосування проекту порядку денного за основу - більшістю від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду - більшістю від загального складу ради;

д)    включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту - більше 1/3 голосів від загального складу ради;

є) затвердження порядку денного в цілому - більшістю від загального складу депутатів ради.

 

Стаття 38. Розгляд питань порядку денного

1.глядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

 1. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.
 2. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з необхідним обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання  представника відповідної комісії.
 3. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою двома третинами голосів від загального складу ради.
 4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

 

 1. головою районної ради;
 2. постійною комісією;
 3. депутатською фракцією;
 4. третиною депутатів від загального складу ради.
 1. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

 

Підрозділ 4. Підготовка питань на розгляд сесії

 

Стаття 39. Попередній розгляд проекту рішення

 1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 2. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу голови районної ради за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.
 3. Підготовку питань на розгляд сесії організовує керуючий справами районної ради.

Стаття 40. Вимоги до проекту рішення ради

 1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається голові районної ради у друкованій та електронній формі (на дискеті у текстовому форматі).
 2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

 

 1. характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;
 2. потреба і мета прийняття рішення;
 1. прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
  прийняття рішення;

4)датків місцевого бюджету.

 

3.Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення районної ради - помітка "Проект" і прізвища авторів, нижче ліворуч - назва рішення; ще нижче - текст проекту рішення.

 1. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

 

1)мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

        2)вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці   поставленого завдання;

         3)заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких   покладається контроль за виконанням рішення.

5.До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Стаття 41. Узгодження проекту рішення

1.нути чи завізувати проект.

2.леному для служби діловодства ради.

 1. В окремих випадках, голова ради може передати зареєстрований проект з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення під розписку.

4.якому будуть погоджувальні підписи (візи):

 

 • автора проекту;
 • керівника відділу  з питань юридичного забезпечення діяльності ради;
 • голів відповідних постійних комісій;
 • керуючого справами районної ради;
 • керівників відділів, управлінь райдержадміністрації чи визначених інших осіб, до компетенції яких належить дане питання.

5. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку прос­тавляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

 1. Візування проекту рішення є обов'язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
 2. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.
 3. Заступник голови районної ради відповідає за забезпечення керівників депутатських фракцій необхідною кількістю копій проектів рішень не пізніше як за три дні до відповідного пленарного засідання.

9.сіях триває не більше двох тижнів.

10.   Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

Підрозділ 5. Пленарні засідання

Стаття 42. Розклад пленарних засідань сесії ради

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у час, визначений в рішенні про проведення сесії.
 2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 14 годині.

3.Вечірні пленарні засідання відбуваються з 15 до 18 години.

 1. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 2. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
 3. На початку ранкового засідання відводиться до 15 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
 4. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії ("різне"). Рішення з обговорюваних питань у різному радою не приймаються.

Стаття 43. Встановлення правоспроможності /кворуму/ засідання

1. Сесія ради є правоспроможною, якщо в її пленарному засіданні бере участь біль­ше половини депутатів від загального складу ради.

 1. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий, за погодженням Президії, може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не довше, ніж на два тижні.

Стаття 44. Депутатський запит

 1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови районної ради, заступника голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також до керівників розташованих на території району підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2.письмовій  або усній формі і подається голові ради не пізніше, як за три годидо подання.

 1. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи до якої звернено запит. Запити щодо яких є подання оголошуються в обов'язковому порядку.
 2. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.
 3. Виконавчий апарат ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
 4. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті Регламенту.
 5. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у двотижневий термін, якщо радою не встановлено інший строк, дати письмову відповідь на нього. Офіційна письмова відповідь надсилається голові районної ради та депутату (групі депутатів), який вніс даний запит.
 6. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана більшістю від складу ради. За результатами обговорення депутатського запиту рада на засіданні приймає відповідне рішення.

 

Стаття 45. Депутатське запитання

 1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради, виконавчих органів влади можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через виконавчий апарат ради.

3.ному засіданні ради або дана депутатові особисто.

 1. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Підрозділ 6. Ведення пленарних засідань

Стаття 46. Головуючий на пленарному засіданні    ради

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання  голова районної ради.
 2. За відсутності голови, або у випадках передбачених цим регламентом, обов'язки головуючого виконує заступник голови районної ради - за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту - коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні (у випадках визначених Законом України "Про місцеве самоврядування" та цим регламентом).

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду на засіданні  питання персонально щодо головуючого, ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 47. Повноваження головуючого

1. Головуючий на сесії районної ради:

1)ви у засіданнях ради;

2)забезпечує дотримання цього регламенту усіма присутніми на засіданні;

 1. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);
 2. інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
 3. організовує розгляд питань;
 4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 6. створює рівні можливості усім депутатам для участі в обговоренні питань;
 7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 8. з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються, на повторне голосування не більше одного разу.

 

     11)робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

     12)вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

     13)має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному     засіданні;

14)здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2.Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3.Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4.З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує доповідач, визначений комісією.

Стаття 48. Розгляд процедурних пропозицій

 1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий  має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, то його пропозиції ставляться на голосування першими.
 2. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний вияснити чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.
 3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два - проти. Рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.
 4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань, головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.
 5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення по даному  питанню чи пропозиції згідно з регламентом.

Стаття 49. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

 1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
 2. Головуючий оголошує номер і назву питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
 3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні депутатів
 1. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
 2. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 7. Порядок надання слова

      Стаття 50. Регламент розгляду питання

 1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання до доповідача, його відповіді, обговорення та заключного слова.

2.слова - 5 хвилин.

 1. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у "різному" - 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 2 хвилини.
 2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 3. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 4. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбулося, то розгляд перерваного питання починається з початку.

Стаття 51. Загальний час на обговорення питання

 1. Загальний час для обговорення одного питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.
 2. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти дане питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому регламентом.

 

Стаття 52. Надання слова

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в усній формі головуючому після оголошення початку розгляду питання.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 3. Депутат (крім голови районної ради, заступника голови, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.
 4. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:

 

 • порядку ведення засідання ради;
 • постановки відкладеного питання;
 • постановки питання про неприйнятність;  
 • внесення поправки або заперечення щодо неї.

 

5.Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

 1. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 2. Дозволити голові асоціації органів місцевого самоврядування  «Радехівщина», а за відсутності – його заступнику чи виконавчому директору асоціації, виступу на засіданнях сесії районної ради без дозволу депутатів ради і без прийняття по цьому питанню процедурного рішення.(зміни від 31.05.2011р.)

Стаття 53. Гарантоване право слова

 1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору проекту рішення чи поправки (за його бажанням), яка ставиться на голосування.
 3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

 

 • голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків  районного бюджету;
 • особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові громадської організації, від якої було внесене на розгляд сесії дане питання.

Стаття 54. Відмова від виступу

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від  виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 55. Вимоги до виступу

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.

2.тупу від депутатської групи чи комісії ради - зазначає і її назву.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 2. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 3. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
 5. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій або усній формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово йому надається відразу після звернення.

Стаття 56. Голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до процедури голосування.

 1. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголошення головуючим фрази: "ставиться на голосування...."
 2. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.
 3. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б)    вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

Підрозділ 8. Обговорення питань порядку денного

Стаття 57. Загальний порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

 1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 2. співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
 3. виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
 4. виступ ініціатора внесення пропозиції;
 5. внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
 6. виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
 7. виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
 8. виступи депутатів, що записались на виступ;
 9. оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та  повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

 

 1. заключне слово доповідача;
 2. уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
 3. виступ з мотивів голосування депутата - ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
 4. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

14)виступи депутатів з мотивів голосування.

 

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів; для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано, або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 58. Скорочена процедура

1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

 1. виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
 2. виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;
 3. виступи депутатів на підтримку та проти прийняття даної пропозиції;
 4. уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
 5. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 59. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

 1. пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
 2. питання про неприйнятність та відкладення питання;
 3. пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;

4)пропозиції і поправки комісії, що визначена головною при розгляді цього питання;

 1. пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями;
 2. інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена регламентом.

Стаття 60. Перерва перед голосуванням

 1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
 2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів від загального складу ради.
 3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15-ти до 30-ти хвилин.

 

Стаття 61. Неприйнятність питання до розгляду

1. У ході обговорення питань депутати у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність даного питання через:

 1. його невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;
 2.  його невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;
 3. його прийняття не входить до компетенції ради:

 

 1. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
 2. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 62. Відкладення розгляду питання

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть прийняти стосовно нього певне рішення, а саме:
 • відкласти його розгляд;
 • прийняти остаточне рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення    певних дій.
 1. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Стаття 63. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення розгляду питання

 1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність даного питання чи щодо відкладення його розгляду здійснюються відразу після внесення цієї пропозиції та її обговорення  за скороченою процедурою.
 2. З'ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.
 3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Підрозділ 9. Порядок голосування за пропозиції

Стаття 64. Загальні вимоги щодо голосування по пропозиціях

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому та усному вигляді (з подальшим їх письмовим оформленням і подачею в секретаріат у день роботи сесії) і не були відкликані.(зміни від 23.10.2012р.)
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо:

- текст сформульовано нечітко;

- він не стосується обговорюваного питання;

- він суперечить раніше прийнятим рішенням;

- повторює по суті відхилений радою текст.

Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадків, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту, його розгляд починається знову.

Стаття 65. Голосування  по альтернативних пропозиціях

 1. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта пропозицій уже на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісії ради.

2.нятність для розгляду.

 1. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена головою ради або Президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 66. Голосування за поправки

 1. Внесена поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
 2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
 3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім - щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї - щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.
 4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 

Стаття 67. Оголошення суті голосування

 1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
 2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

      3.Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

     4.Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 10. Прийняття рішень

Стаття 68. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

 • рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
 • доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

• звернення - рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

 • заяви - рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

•тань відповідно до цього регламенту.

 

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3.ради, і враховуються їхні голоси.

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 3. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

 

Стаття 69. Підписання прийнятих рішень

  1.Рішення ради у десятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.

    5.У випадку, коли голова районної ради не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою наданих йому повноважень.

Стаття 70. Процедурні питання

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

а) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

б) про проведення додаткової реєстрації;

в) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

г) про надання додаткового часу для виступу;

д) про зміну черговості виступів;

е) про надання слова запрошеним на засідання;

є) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

ж) про визначення способу проведення голосування;

 

з) про перерахунок голосів;

и) про взяття інформації до відома;

 і) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

 

 1. При виникненні сумніву, чи запропоноване радою до розгляду питання є процедурним,  про це приймається  рішення.
 2. Процедурні рішення приймаються більше 1/3  голосів від загального депутатського складу ради.

Стаття 71. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів "ЗА" від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.

 1. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
 2. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 3. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
 4. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 72. Відкрите голосування

1.Для прийняття рішень ради на її пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування.

2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених  пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

    3. Підрахунок голосів депутатів під час проведення відкритого поіменного голосування здійснюється лічильною комісією.

   4. Голова лічильної комісії або за його дорученням інший член лічильної комісії проводить голосування за списком обраних депутатів, підготовленим виконавчим апаратом ради. Він оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «За», «Проти», «Утримався», «Не голосував». Результати голосування вказаною особою заносяться до списку голосування.  Лічильна комісія підраховує та оголошує результати голосування. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання, як його невід’ємна частина.

     5. У випадку наявності технічних засобів для поіменного голосування результати голосування оголошує головуючий на сесії. Результати голосування вносяться у протокол пленарного засідання, переносяться на паперові носії, що підписуються членами лічильної комісії.

6.Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі вони  розміщуються в день голосування на веб-сайті ради і зберігаються протягом необмеженого строку.

7. З інших питань проведення пленарного засідання ради (в тому числі процедурних, внесення поправок і прийняття проекту рішення за основу) волевиявлення депутатів з’ясовується відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, обраною депутатами на початку пленарного

Стаття 73. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2.Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б)    порядок заповнення бюлетеня;

в)    критерії визнання бюлетеня недійсним:

г) порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від виконавчого апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б)    опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується у відомості. Депутат заповнює бюлетень у кабінці або в окремо відведеному приміщенні (частині приміщення); умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у прозору скриньку для  голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для  голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні не лише члени лічильної комісії, але і всі депутати.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 74. Види голосування

1. Якщо у регламенті чи в чинному законодавстві прямо не вказано вид голосування, щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:

а)    кількісне - вибір варіанту відповіді: "за", "проти", "утримався";

б) рейтингове - послідовність кількох голосувань "за" щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань "за" окремого депутата не обмежується;

в)    альтернативне - послідовність кількох голосувань "за" щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може проголосувати "за" тільки щодо одного з варіантів;

г)    квалітативне - альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування:: "дуже погано", "не задовільно", "задовільно", "добре", "дуже добре", або: "не задовільно", "задовільно";

д)    сигнальне, що проводиться головуючим без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

Стаття 75. Обов'язковість таємного голосування

 1. Персональні обрання, призначення, затвердження на посади чи до складу колегіальних органів або відкликання чи усунення з посади здійснюються радою таємним голосуванням.
 2. Двома третинами голосів від свого загального складу рада може приймати рішення про відкрите голосування із вказаних питань, якщо це не стосується:

 

 1. обрання на посаду та звільнення з посади заступника голови ради;
 2. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  голови районної ради.

Підрозділ 11. Спеціальні процедури прийняття   рішень

Стаття 76. Порядок обрання голови ради.

1.Голова ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

2.Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість  депутатів від загального складу ради.

3.До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах (крім першої сесії) виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

4.Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для посадової особи місцевого  самоврядування ІІІ категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, обєднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення  (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.

5.Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання ( у порядку висунення їх кандидатур).  У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні  ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї  кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити у будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.

6.Таємне голосування щодо кандидатур та визнання результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим регламентом.

7.У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

 

 

  Стаття 77. Порядок дострокового припинення повноважень голови районної ради

1. Повноваження голови  районної ради вважаються достроково припиненими  у разі:

 1. його звернення з заявою до ради про складення ним повноважень голови;
 2. припинення громадянства України;
 3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 4. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено таким, що помер;

5)його смерті;

 1. порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом;

2. Повноваження  голови можуть бути достроково припинені у випадках:

 1. коли він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян;
 2. не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
 3. повноваження голови з підстав, визначених п.п. 2-5) ч. 1 цієї статті, вважаються припиненими з моменту оголошення на пленарному засіданні ради юридичного акта, що підтверджує факт настання вказаної підстави. При цьому обговорення та голосування не проводиться.
 4. з підстав, визначених п. 1) ч. 1 цієї статті повноваження голови вважаються припиненими з моменту проголошення ним на пленарному засіданні ради заяви про складення ним повноважень голови районної ради. З цього приводу обговорення та голосування не проводиться.

5)та виступити з відповідною доповіддю на пленарному засіданні ради. У разі, ються припиненими з моменту оголошення доповіді постійної комісії.

 1. у випадку настання підстав, визначених п. 6) ч. 1 цієї статті, рада вправі зажадати від  голови додаткових пояснень щодо порушення ним норми закону стосовно обмеження сумісності діяльності та доручити комісії з питань регламенту провести перевірку факту порушення головою цих вимог, або запропонувати голові протягом двох днів розв'язати це питання.

3. Голова районної ради  здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення  ним депутатських повноважень, або повноважень голови районної ради.

4. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений таємним голосуванням, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від загального складу районної ради. Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови районної ради не має наслідком  припинення нею повноважень депутата районної ради.

5. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне, корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених  Законом України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови районної ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

  Стаття 78. Порядок обрання заступника голови районної ради

 1. Заступник голови районної ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради.
 2. Кандидатуру заступника пропонує раді голова.
 3. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.
 4. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням ради вони обговорюються на пленарному засіданні кожна зокрема або всі разом.
 5. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за пропозицією однієї чи декількох фракцій, підтриманою процедурним рішенням ради, попередньо може проводитися таємне рейтингове голосування, за наслідками якого визначається кількість кандидатів, що будуть включені у бюлетень для таємного голосування.

 

    Стаття 79. Дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради.

  1)„Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради, що приймається шляхом таємного голосування, якщо за таке рішення проголосувало більше половини депутатів від загального складу районної ради. Питання дострокового припинення може бути внесене на розгляд районної ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу районної ради.

 

2). Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:

- звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень заступника голови ради;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю) встановлену законом;

- набрання законної сили рішення суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне, корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених  Законом України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дати прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

3) У випадках, передбачених частиною першою і другою  цієї статті, відповідна особа звільняється з посади  заступника голови районної ради з дня припинення її повноважень.

 

Стаття 80. Обрання голів постійних комісій 

 1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою районної ради  з урахуванням згоди кандидатів.
 2. У разі внесення головою списку голів постійних комісій, голосування може здійснюватися або за списком у цілому, або персонально за кожну кандидатуру.
 3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

 

 • назви всіх постійних комісій;
 • прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;
 • дані про їх партійну належність.

 

 1. Уразі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, голова вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам.
 2. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.
 3. У разі вибуття голови постійної комісії голова районної ради пропонує іншу кандидатуру на цю посаду.

Стаття 81. Відкликання голови постійної комісії

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

 

 1. головою районної ради;
 2. за рішенням не менше 2/3 від складу відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
 3. більшістю депутатів від загального складу ради.

 

 1. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
 2. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.

5.цього регламенту.

 1. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
 2. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 82. Відкликання з посад за власним бажанням

 1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я голови районної ради.
 2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення на пленарному засіданні цієї заяви особою, що її подала. При цьому голосування не проводиться.
 3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов'язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рішення ради.

Стаття 83. Дострокове припинення повноважень депутата ради

 1. У разі дострокового припинення повноважень депутата ради на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням районної територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (блоку) без прийняття рішення районною радою.
 2. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.
 3. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2) частини 2 статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії з питань регламенту ради.
 4. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його відкликання відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Підрозділ 12. Формування проекту бюджету

Стаття 84. Розгляд проекту бюджету.

 1. Підготовка проекту бюджету району  здійснюється районною радою у співпраці з районною державною адміністрацією.
 2. Проект бюджету повинен бути розданий керівникам депутатських фракцій не пізніше як за тиждень до визначеного Президією терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.
 3. До розгляду радою приймаються лише ті клопотання, які пройшли вивчення у відділах і управліннях райдержадміністрації  і по яких адміністрацією надані відповідні висновки.

4.Поправки до проекту бюджету можуть бути лише такого змісту:

 

 1. скоротити статтю видатків (доходів);

2)виключити статтю видатків (доходів);

3)збільшити статтю видатків (доходів);

4)додати нову статтю видатків (доходів).

4. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду.

        5.Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

 1. Фінансове управління готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

7.  Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради бюджетна комісія ради, разом із  управлінням фінансів проводять громадські слухання з питань бюджету.

 Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради

  Стаття 85. Набрання чинності рішень ради

1.строк введення цих рішень у дію.

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін з дня їх прийняття.
 2. Інші рішення ради набувають чинності після підписання їх згідно до регламенту.
 3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно відповідальними працівниками виконавчого апарату районної ради.

 

 

Стаття 86. Оприлюднення рішень ради

1.публікування їх у районній газеті та через районне радіомовлення.

 1. Всі прийняті радою рішення в одному примірнику підшиваються в протокол сесії районної ради, який зберігається в секретаріаті ради.

3..

4..

Підрозділ 14. Дисципліна та етика                                                     пленарних засідань

   Стаття 87. Дотримання регламенту виступів

1.вання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьповторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

 1. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може сам припинити його виступ.
 2. Якщо промовець виступає на засіданні без дозволу головуючого, то головуючий має право вимкнути мікрофон без попередження та позбавити слова.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
 4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій чи усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

 

Стаття 88. Дотримання дисципліни в залі засідань

 1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (ви­гуками, оплесками, вставанням тощо).
 2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до поряд­ку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо
  депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє за­сідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
 3. Депутати, а також особи, які перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
 4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 89. Заміна головуючого

 1. При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
 2. У разі недотримання Регламенту головуючим на засіданні, або на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, рада, після скороченого обговорення, може більшістю голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.(зміни від 11.06.2014р.)

Стаття 90. Відсутність депутата на засіданнях ради

 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє голова.
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове звільнення від роботи у зв'язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
 1. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання ( крім надзвичайних ситуацій).
 2. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 91. Санкції за порушення регламенту

 1. Порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою. У випадку його прийняття винний має залишити зал.
 2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.
 3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона, участі в голосуванні не бере.

Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях ради, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.

Підрозділ 15. Протокол та запис засідання

     Стаття 92. Протокол засідання ради

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні та члени секретаріату, яких було обрано на сесії.
 2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
 3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

 

 1. дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 2. результати поіменного голосування;
 1. повні результати голосування;
 2. тексти невиголошених виступів депутатів;

6)окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 93. Запис засідання

 1. Засідання ради записуються у повному обсязі на магнітну стрічку або інший електронний носій інформації.

2.шифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

Стаття 94. Зберігання протоколів та записів

 1. Запис і протокол пленарного засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у керуючого справами ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
 3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4.від дати його проведення після чого знищується.

 1. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до голови ради.
 2. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
 3. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням голови ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.